ШЛЮБНИЙ РИТУАЛ ТА ОБРЯДИ НА УКРАЇНІ. Вступ

Одна з епічних украінських дум оповідаі, як полонені козаки, втікаючи з неволі, кидали по дорозі шматочки своіі одежі, щоб зазначити слід товаришеві, що запізнився в дорозі. Так само розкидані тут і там ріжні уламки минулоі історіі, що живуть і досі в усних літературах народів з запізненою культурою, вестимуть нас у дослідах, які ми розпочали з метою відшукати дорогу, що нею йшли у своіму розвитку ріжноманітні форми соціяльного життя.

Велику кількість цих уламків минувшини знаходять у народній слав'янській традиціі, а особливо багато - в народній літературі Украіни, бо ж украінський народ найперший з усіх слав'янських народів вийшов на історичну путь, і з погляду етнографіі він і до наших днів становить повну цілість. Для питання, що ми його маімо розважити, найцікавіші звичаі та народні пісні Украіни. Звичаі народу, який, зберігаючи консервативний дух, властивий ритмічній літературі та пісні, переходив од одноі релігіі до иншоі, від одного соціяльного ладу до иншого, мають на собі відбиток усіх етапів його розвитку. Тому, вивчаючи ці звичаі за іх історичним порядком, ми можемо на окремому прикладі весільного ритуалу та обрядів спостерегти майже все, що за останні часи було відкрите та висвітлене завдяки дослідам Лебока, Тайлора, Бахофена, Макленана, Моргала, Летурно, Вільке-на, Жіро-Телона, Штарке, Зібера, Максима Ковалевського тощо.
Видатні праці цих учених-дослідників дозволяють нам твердити з тою певністю, яку дають наукові досліди, що родина, в сучасному іі стані, являі собою не що инше, як відносно нову форму. Ця форма соціяльних відносин, як і всяка инша, не з'явилася як інституція цілком зорганізована, властива людській породі, надана ій ззовні, але як звичайна другорядна інституція, що розвинулася з примітивних, дуже старих форм відповідно до нових економічних, політичних та релігійних умов, що ім мусіло підлягати людство в ріжних частинах землі та в ріжні епохи свого розвитку.
Але досліди над еволюціію родини ще не зовсім повні, і питання ще не досить з'ясоване в усіх своіх основах і не так докладно, як то було б бажане. Відколи в примітивних громадах почали заводитись первісні елементи регламентаціі шлюбних відносин, шлюб скрізь відбуваіться в супроводі ріжних обрядів та церемоній з характером, запозиченим у релігійного культу або у звичая, а то часто в обох разом. Певна повага до давнини, повага, що іі заховують взагалі всі народи, а також бажання певною урочистістю надати цьому договорові шлюбноі вірности більшоі важливости,- що виявляіться майже у всіх народів,- мають своім наслідком те, що до всіх цих шлюбних церемоній домішуіться елемент історичний і навіть передісторичний, який репродукуі в більш-менш драматичних формах примітивний спосіб складання шлюбного договору. Отже, майже у всіх народів знаходимо в шлюбному ритуалі сліди ендогаміі, матріярхату, екзогаміі, а також наподоблення умикання (гарі) та купівлі молодоі, як вона противиться, тощо. Часто всі ці акти наподоблені з вірним захованням етнографічного характеру епохи, що до неі вони стосуються; так само це помітно і щодо епох пізніших, які вже теж пережив даний народ, що його спостерігаімо. В цих ріжноманітних особливостях, серед яких часто трапляються риси й випадкові, що прийшли ззовні, знаходять також дорогоцінні вказівки на прогрес цивілізаціі та культури даного народу, як-от, наприклад, вказівки на умовини громадського та родинного життя жінки тощо. З другого боку шлюб санкціонувала релігія; шлюб у всі епохи йшов у супроводі певних церемоній культу, які незалежно від зміни релігіі й далі затримувались і з незвичайною відпорною силою переходили через усі історичні фази. Тому в шлюбних обрядах ми знаходимо спочатку елемент літургічно-драматичний, що виявляіться в ріжних священних актах, як спів, танці тощо. Далі ми бачимо в них більш-менш виразні сліди жертв та молитов, чи то в формі хвали, чи то в формі прохання, адресованого до божества; иноді це виявляіться в актах, що мають своію метою захистити молодих од нещастя та всякого лиха в житті. До цих двох елементів, найхарактеристичніших для шлюбних обрядів, треба ще додати елемент міфологічний, що виявляіться в наближенні шлюбу до поетичних концепцій природи, та елемент символічний, що виявляіься в не менш поетичних порівняннях та наближеннях між ріжними особами та іх взаімовідносинами і ріжними істотами з царства тварин та рослин. Співи, що супроводять шлюбні церемоніі, становлять дуже багату літературу, яка, висвітлюючи вповні зазначені церемоніі, разом із тим, якщо вона науково оброблена, стаі невичерпним джерелом матеріялу для археологічних, історичних та соціологічних розвідок.
Вищенаведених уваг, здаіться нам, досить, щоб відзначити важливість вивчення шлюбних обрядів не тільки з точки погляду історіі та еволюціі родини, але і з багатьох инших. Досліди в цьому напрямку щойно розпочато в західніх наукових літературах; а щодо слав'янських весільних обрядів, то треба визнати, що хоч кожна зі слав'янських літератур і маі вже певну кількість етнографічних збірників, та все-таки відомості, зібрані в них, дуже недостатні й не вичерпують зовсім великого багацтва народного життя. Нарешті, й все те, що тут зроблено,- зроблено помацки, випадково, без жадноі системи, без найменшого знання наукових метод. Правду кажучи, все, що ми знаімо досі про весільні обряди слав\'янських народів, не дозволяі нам розпочати серйозне вивчення цііі справи. і коли ми все-таки відважились на спробу розпочати його, підбадьорені попередніми працями Потебні, Сумцова, Ящуржинського та Янчука, то ми робимо це з ідиною метою і собі допомогти цій справі: ми просто класифікуімо факти, вже зібрані, освітлюючи іх з точки погляду скорше соціологіі, ніж філологіі, щоб полегшити пізнання цих фактів ученим колам Західньоі івропи.
Але, перше ніж почати наш виклад, дозволимо собі сказати, що в цій статті ми хочемо дати тільки опис, по змозі повний, шлюбних церемоній на Украіні, а не о:ляд цілого питання з точки погляду порівнюючоі етнографіі; це останні буде темою деяких пізніших наших праць. Правда, ми робитимем деякі винятки з цього загального правила з метою з\'ясувати певні точки нашоі теми, що без того могли б зістатись неясними.

Похожие материалы

свадьба
Благословення та від'їзд
В хат? у молодоі. Другорядна роля релігійноі церемоніі.В день шлюбу, що його звичайно призначають на неділю, молода та молодий зрання …
свадьба
Заручини. Хитрощi. Благословення
Почесне місце посад. Співи. Гімн про небесний шлюб. Всі описані досі церемоніі не що инше, як прелюдія до першоі церемоніі …
свадьба
Священний хліб і
Оздоби. Танці. В той час, як молодий ходить по селі, иноді ще рано в неділю, а то ще навіть і …

PrettyWoman.dn.ua